top of page

Kurser og oplæg

Jeg afholder individuelt tilrettelagte kurser og oplæg for både kommuner og lokale skoler. Kurserne kan variere i længde fra en halv dag til flere dage - enten i træk eller fordelt over en længere periode. Og oplæggene varer oftest   2-3 timer.

Kursernes omdrejningspunkt er udvikling af mere dysleksivenlige skoler og dysleksivenlig undervisning. 

Jeg tager altid udgangspunkt i den lokale kontekst og jeres individuelle behov og ønsker, og jeg kombinerer altid min praktiske viden og erfaringer med et teoretisk grundlag, så jeg derved kan  jeg giver både tilhørerne nye vinkler og ny viden til forståelsen og tilgangen til elever med dysleksi.

Alt efter hvor lang tid vi har sammen, indeholder kurser og oplæg en kombination af faglige oplæg, parrefleksioner, gruppeopgaver og dialog.

Nedenstående er eksempler på indhold, som kan kombineres og justeres, så det netop passer til jeres behov.

Lektiologisk pædagogik og dysleksivenlig skole

Mit arbejde med at forstå dysleksi, at arbejde med elever med dysleksi og at understøtte skoler, så elever med dysleksi kan deltage ligeværdigt, tager altid udgangspunkt i den lektiologiske pædagogik med henblik på udvikling af dysleksivenlige skoler og dysleksivenlig undervisning. 

På kurserne udfolder jeg lektiologiens centrale begreber - værdsættelse, motivation, dialog - i en kobling af teori og praksis, og derved bliver deltagerne klædt på til ikke blot at få redskaber i tasken, men også til at forstå problematikker og muligheder på et dybere og mere nuanceret plan. Derved skabes bedre mulighed for reelle forandringer i hverdagens praksis.

Organisering af inkluderende, dysleksivenlig undervisning

Hvad skal er til for at elever med dysleksi kan opleve sig som både fagligt og socialt inkluderede i deres klasser?

Og hvordan kan man som lærer tilrettelægge en undervisning, der giver elever med dysleksi mulighed for ligeværdig deltagelse?

Få konkret inspiration til hvordan undervisningen i de forskellige fag kan tilrettelægges, så elever med dysleksi - og andre elever - får størst mulighed for at deltage, lære og udvikle sig på linje med deres klassekammerater. 

Både egnet til dansklærere og lærere inden for andre fagområder. 

Læse-/skriveteknologi (LST) - hvordan og hvorfor?

Læse- /skriveteknologi giver de fleste elever med dysleksi en reel mulighed for at kunne deltage på lige fod med deres klassekammerater. Jo mere man som lærer kender til de forskellige programmer, apps m.m., jo bedre kan man støtte eleverne i at finde og bruge netop de hjælpemidler, de hver især har brug for

Bliv introduceret til de vigtigste programmer og apps, og prøv selv programmerne, og lær hvordan man som lærer kan understøtte elevernes brug af disse.

Både egnet til faglærere og dansklærere.

 

 

Analyse af testresultater og planlægning af indsats

For at kunne tilbyde elever med dysleksi den bedst mulige støtte er det nødvendigt med en grundig udredning/testning,

Men testene er kun nyttige, hvis man bruger dem til at blive klogere på den enkelte elevs vanskeligheder og kompetencer, og hvis denne viden bliver brugt til at målrette indsatsen - så alle implicerede parter ved, hvad de kan gøre og hvordan.

 

Jeg afholder kurser og workshops, hvor der arbejdes med at analysere testresultater. Hvad fortæller testresultaterne om elevens vanskeligheder, styrker og strategier, og hvordan kan dette omsættes til brugbar viden for alle parter?

Herunder:Hvordan kan resultaterne og konklusionerne formidles til lærere, forældre og eleven selv. Og hvilken indsats bør tilbydes eleven.

Kurset henvender sig primært til testlærere.

Form og indhold i særligt tilrettelagt undervisning

De fleste elever med dysleksi har brug for støtte og indsats ad flere veje. Ud over læse-/skriveteknologi og særlige tiltag i almenundervisningen vil der typisk være brug for tilbud om særligt tilrettelagt undervisning, hvor eleverne kan få styrket deres læse- og skrivekompetencer via direkte og systematisk undervisning.

Kurset tager udgangspunkt i, hvordan man helt konkret kan tilrettelægge og gennemføre supplerende undervisning, som eleverne får mest muligt ud af? Der vil både blive inddraget fagligt indhold, relevante materialer, pædagogik og didaktik.

Kurset henvender sig primært til lærere og vejledere, der koordinerer og underviser i særligt tilrettelagt undervisning.

Forældrenetværk

Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende, når elever med dysleksi skal have mulighed for god læring og trivsel. 

En metode til at styrke samarbejdet kan være etablering af et lokalt netværk for forældre til elever med dysleksi. 

Jeg videregiver på kurset mine egne erfaringer med at udvikle, etablere og afholde forældrenetværk, og jeg inddrager relevant teori om både netværk, forældre til børn med dysleksi, anerkendelse m.v.

bottom of page