top of page

Lektiologi for begyndere

Nyhedsbrev 7/19


Hvad var det, du sagde?

"Lektie-logi"

"Lægsjo-logi"

"Lek-ti-o-lo-gi"


I denne uge hørte jeg rapperen, Pede B, freestyle over begrebet lektiologisk pædagogik til Wizkids-konferencen i Odense. Det var sjovt! Og utrolig forkert!

En enkelt vokalforveksling ændrede lektiologisk pædagogik til lektielogisk pædagogik - en pædagogik, der handlede om at give mange lektier for.

Pede B var, forståeligt nok, ikke særligt begejstret:


"I aften skal I ikke lytte til Britney Spears.

I skal læse fra side 1 til side 789.

Altså virkelig meget.

Hvilket gør, at jeg ikke synes,

den slags pædagogik er så velovervejet."Midt i latteren slog det mig, at det jo er noget rod, hvis dette gode og vigtige begreb, som kun få kan udtale, og endnu færre kan forklare betydningen af, bliver misforstået og sammenblandet med noget, det slet ikke er.

For lektiologisk pædagogik er altså ikke en lektie-logisk pædagogik, hvor man blot træner og træner det, der er svært. Det er i stedet en læse-logisk pædagogik, hvor man finder veje og strategier til at opnå de ønskede faglige mål.


Allerede i april 2018 skrev jeg faktisk et nyhedsbrev om lektiologisk pædagogik.

Det kan du læse eller genlæse her: Nyhedsbrev 8/18: Lektiologisk pædagogik - hvad er det?

Jeg tror dog, at begrebet og forklaringen kan tåle en gentagelse, sådan at når nogen fremover siger: "Lægsjo-hvadfornoget?", kan man let og ubesværet svare: "Lektiologisk pædagogik er..."


Men hvordan forklarer man noget komplekst og lidt kringlet på en let og ubesværet måde? Det gør man måske slet ikke. Måske omfavner man i stedet kompleksiteten og prøver at systematisere den lidt.

Her kommer i hvert fald 5 korte forklaringer på, hvad lektiologi er for noget. Hver forklaring har hvert sit fokus - og så kan man frit vælge ud og/eller kombinere forklaringerne.


Den pædagogiske forklaring

Den lektiologiske pædagogik er en form for specialpædagogik. Dens grundidé er at finde forklaringer og metoder, der kan bidrage til at styrke elevers og studerendes motivation og deres strategier til at blive selvstændige, lærende mennesker.

Lektiologi beskæftiger sig med, hvordan man i en pædagogisk sammenhæng arbejder med at mennesker, der har specifikke vanskeligheder med at læse og skrive, udvikler færdigheder og kompetencer til alligevel at kunne læse og skrive i den uddannelseskontekst, de befinder sig i. Med andre ord handler lektiologi om udvikling af skriftsprogskompetence hos mennesker med specifikke skriftsprogsvanskeligheder.

Der er i den pædagogiske sammenhæng fokus på:

  • at skabe og styrke elevens motivation ved at styrke elevens oplevelse af kompetence

  • anerkendende samarbejde og dialog mellem lærer og elev - og forældre

  • stilladsering og strategier, der gør eleven i stand til hen ad vejen selv at kunne tilegne sig den ønskede læring

  • kompleksiteten i arbejdet med elevens faglige og personlige udvikling.


Den sproglige forklaring

Udtale: Lektiologi > læg'tio'logi

Lektiologi kommer af det latinske ord, lectio, der betyder læsning. Og faktisk stammer ordet ’lektie’ fra præcis det samme latinske ord, lectio. Så set i det perspektiv havde Pede B altså ikke fuldstændig uret.

Men hvor ’lectio/lektie’ bedst kan oversættes til: ”Jeg læser”, vil en betydningsmæssig oversættelse af ’lektiologi’ nærmere være: ”Hvordan du læser, når du ikke kan”.


Den videnskabelige forklaring

Den lektiologiske pædagogik har to primære fokusområder:

1) Den teoretiske - at forklare og forstå skriftsprogsvanskelighederne ud fra forskningen

2) Den praktiske - at udvikle metoder, der giver det enkelte menneske med skriftsprogsvanskeligheder mulighed for at udvikle skriftsprogskompetencer, der svarer til uddannelsens mål. Vanskeligheder og metoder ses altså altid inden for den givne uddannelses rammer.

Lektiologien kombinerer forskellige videnskabelige teorier og retninger i et komplekst samspil. Skriftsprogsvanskelighederne og metoder til faglige og personlig udvikling forstås både ud fra sprogvidenskabelige (lingvistiske), kognitive, sociale, psykologiske, didaktiske og pædagogiske teorier.

Med andre ord inddrager lektiologien alle de vinkler, der kan bidrage til at give mening, når man skal forstå og handle i forhold til skriftsprogsvanskelighederne.


Modsætnings-forklaringen

Når man skal forklare et begreb, kan det somme tider give god mening også at beskrive, hvad det ikke er.

Lektiologisk pædagogik fokuserer i mindre grad på at træne de specifikke vanskeligheder og i højere grad på at udnytte kompenserende og stilladserende strategier, der gør eleven i stand til at lære og deltage på lige fod med deres klassekammerater.

Det betyder fx, at der er mindre fokus på en vedvarende træning af elevernes selvstændige læsning og stavning, og mere fokus på at finde veje som sikrer, at eleverne bliver i stand til at lære det faglige indhold, man forventer i et givent fag på et givent klassetrin.

Det er dog meget væsentligt at pointere, at det i grundskolen naturligvis er meget væsentligt at øve og træne selvstændig læsning og stavning - blot må det ikke fylde så meget, at eleverne ikke få mulighed for at tilegne sig den faglige viden, som læsning og stavning er et middel til at opnå.

Den ultrakorte forklaring

Lektiologisk pædagogik beskriver en både kompleks, teoretisk og praksisnær vej til at forstå og skabe faglig og personlig udvikling for personer med skriftsprogsvanskeligheder.Comments


Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page